Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POMPONISŁOMKA.PL

1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów i usług oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.pomponislomka.pl zwany dalej „Sklepem”.
 2. Sklep internetowy jest własnością Sebastiana Tomaszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Tomaszewski - Software Solutions wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:

NIP: 5432056004 
REGON: 200065795 
adres poczty elektronicznej: shop@pomponislomka.pl
telefon kontaktowy: 795 449 777, 696 435 162

2. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Administrator - Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sebastian Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Tomaszewski – Software Solutions wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 5432056004, REGON: 200065795 oraz adres poczty elektronicznej: shop@pomponislomka.pl
 5. Sklep – sklep internetowy „Pompon i Słomka” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pomponislomka.pl.
 6. Konto użytkownika - nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem, funkcja Sklepu pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie z wykorzystaniem utworzonego przez Klienta loginu i hasła niezbędna do złożenia zamówienia.Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie takiego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@pomponislomka.pl.
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sprzedawca/Usługodawca – Sebastian Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Software Solutions, NIP: 5432056004; REGON: 200065795; adres poczty elektronicznej: shop@pomponislomka.pl.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Ustawa o prawach konsumenta/Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane bezpośrednio Usługodawcy lub za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Usługodawca.
 14. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 15. Newsletter – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej, polegająca na automatycznym wysyłaniu cyklicznych wiadomości e-mail informujących Klientów Sklepu o produktach dostępnych w sklepie, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą Formularza zamówień w Sklepie na stronie internetowej www.pomponislomka.pl.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na produkcie przez Usługodawcę podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Sprzedaży, Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Klient jest informowany w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży lub w trakcie składania Zamówienia.
 3. Procedura zawarcia Umowy następuje bezpośrednio u Sprzedawcy lub za pomocą Formularza Zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie w Formularza zamówień wymaganych danych, tj.: imienia oraz nazwiska Klienta, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu zamieszkania Klienta oraz adresu dostawy.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez powiadomienie przez Sprzedawcę Klienta ustnie, pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz poprzez przekazanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 pkt. 5 Regulaminu.
 7. Sprzedający stosuje się do zasad przewidzianych w kodeksie dobrych praktyk.
 8. Sprzedający nie pobiera opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący ponosi jedynie koszty wynikające z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę, która umożliwia porozumiewanie się na odległość ze Sprzedającym.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedającego,
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. Płatność przelewem online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,
  4. Płatność gotówką za pobraniem u kuriera.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie niedokonania wpłaty w terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedającego.

5. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe) są wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Odbiór osobisty dostępny jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym - informacje w sekcji "Odbiór osobisty".
 4. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, poza odbiorem osobistym, Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa,
  2. Paczkomaty Inpost,
  3. Przesyłka kurierska.
 5. Na terytorium Europy dostawa następuje przesyłką kurierską.
 6. Sposób dostarczenia wybiera Klient w formularzu zamówienia. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin, jednakże w przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości odbioru wydania Produktu i możliwości odbioru przez Klienta.
 9. W przypadku niedostępności lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Klient podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia), i w tym zakresie Operator sklepu internetowego będzie zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia opłaconego przelewem lub rezygnacji przez Klienta z części, lub całości zamówienia, Dział Obsługi Klienta dokona zwrotu nadpłaty na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  1. złożyć reklamacje w formie pisemnej; (formularz do pobrania TUTAJ
  2. złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop@pomponislomka.pl.
 3. Klient powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów.
 4. Transport reklamowanych Produktów odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 5. W przypadku gdy reklamacja nie jest uzasadniona a produkt nie zawiera żadnych wad, transport reklamowanych Produktów odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego.
 6. Sprzedający poinformuje Klienta o wpłynięciu pisma reklamującego lub wiadomości e-mail i rozpatrzy przedmiotową reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
 9. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
 10. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).
 11. Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.
 12. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie,
  2. w formie elektronicznej, podpisany skan pisma oświadczającego wolę odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@pomponislomka.pl,
  3. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu przesyłką kurierską/pocztą lub podpisany skan wysłany drogą elektroniczną.(formularz do pobrania TUTAJ).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, takich jak balon wypełniony helem;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów oraz Usługobiorców, którzy nie są konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas zakładania konta przetwarzane będą w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) w celach:
  1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
  2. podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, ,
  3. statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Dane osobowe, przetwarzane są również w celach marketingowych jedynie w przypadku wyrażenia zgód na marketing (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień w przypadku założenia konta w sklepie internetowym.
 5. W przypadku usunięcia konta w systemie informatycznym sklepu, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji, obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych swoich Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem niezbędnym zarówno do zawarcia umowy jak i jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta na stronie internetowej www.pomponislomka.pl oraz w ustawieniach swojego profilu.
 10. Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na możliwość przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy, którą zwarto przed wycofaniem zgody), mailowo na adres: shop@pompnislomka.pl lub telefonicznie pod numerem 795 449 777.
 11. Wszelkie prośby i żądania Klient może kierować na adres e-mail: shop@pomponislomka.pl.
 12. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Umowy zawierane z Usługodawcą poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 3. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyna w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  2. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie po dokonaniu zakupu, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, chyba że Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnej wersji Regulaminu jako obowiązującej.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl